Een e-mailalias toevoegen of verwijderen in Outlook.com (2024)

Als u een nieuw e-mailadres wilt gebruiken voor uw bestaande Outlook.com-account, volgt u de instructies in dit artikel om een alias aan te maken. Op deze manier hebt u een extra e-mailadres waarvoor hetzelfde postvak, dezelfde lijst met contactpersonen en dezelfde accountinstellingen worden gebruikt als voor uw primaire e-mailadres. U kunt kiezen vanaf welk e-mailadres u berichten wilt verzenden en u kunt zich met een alias aanmelden bij uw Outlook.com-account; ze hebben allemaal hetzelfde wachtwoord.

Als u helemaal opnieuw wilt beginnen, meldt u zich af bij Outlook.com en maakt u een nieuw account aan. Dan krijgt u een nieuw e-mailadres en een nieuw Postvak IN voor Outlook.com. Als u uw e-mailaccount van Outlook.com sluit, kunt u zich niet meer aanmelden bij andere Microsoft-services die u gebruikt. U moet zich afmelden voordat u een nieuw account kunt maken.

Als u slechts een nieuwe naam aan uw account wilt koppelen, kunt u uw profielfoto of -naam wijzigen. Als u een ander e-mailaccount wilt koppelen aan uw Outlook.com-account, kunt u uw andere e-mailaccounts toevoegen aan Outlook.com.

Wat is een alias?

Een alias is een extra e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Outlook.com-account. Voor een alias worden hetzelfde postvak, dezelfde lijst met contactpersonen en dezelfde accountinstellingen gebruikt als voor het primaire e-mailadres. U kunt zich met elke alias bij uw Outlook.com-account aanmelden, het wachtwoord is hetzelfde.

Outlook.com kunt u meerdere aliassen koppelen aan één account en kunt u kiezen vanaf welk e-mailadres u e-mail verzendt. Als u alternatieve adressen maakt voor gebruik op websites of apps die u dwingen zich te registreren, kunt u uw persoonlijke e-mailadres uit handen houden van marketeers en hackers.

Uw primaire alias wordt het e-mailadres dat wordt weergegeven op uw Microsoft-apparaten. U kunt zich ook aanmelden met een van uw andere aliassen.

Een e-mailadres toevoegen

 1. Ga naar Een alias toevoegen. Meld u aan bij uw Microsoft-account als daarom wordt gevraagd.

 2. Voer onder Een alias toevoegen een van de volgende handelingen uit:

 3. Selecteer Alias toevoegen.

  Notities:

  • U kunt geen e-mailadres toevoegen dat als een alias is gekoppeld aan een werk- of schoolaccount.

  • Een alias of e-mailadres mag alleen letters, cijfers, punten (.), onderstrepingstekens (_) of (afbreek)streepjes (-) bevatten. Spaties en speciale tekens zijn niet toegestaan.

  • Bestaande Hotmail-, Live-, Outlook.com- en MSN-adressen kunnen niet als alias worden toegevoegd en u kunt geen alias toevoegen die al aan een andere Microsoft-account is gekoppeld.

  • Het is niet mogelijk om een nieuwe alias te maken met behulp van @hotmail, @live.com of @msn.com. Als een Hotmail-adres belangrijk voor u is, moet u zich afmelden en een nieuw account maken.

Een e-mailadres verwijderen

 1. Ga naar Aanmelden bij uw Microsoft-account. Meld u aan bij uw Microsoft-account als u hierom wordt gevraagd.

 2. Selecteer Verwijderen naast de alias die u niet meer nodig hebt.

Belangrijk:

 • Weet u het zeker? Als u een alias dat een e-mailadres is, verwijdert van een Microsoft-domein (bijvoorbeeld @hotmail.com, @live.com, @outlook.com of @msn.com), wordt de alias definitief verwijderd en kan het niet opnieuw worden gekoppeld aan een Microsoft-account.

 • Als u een primaire alias verwijdert, moet u een andere primaire alias kiezen voordat deze kan worden verwijderd.

 • Als u een e-mailadres verwijdert van een ander domein dan een Microsoft-domein (bijvoorbeeld @gmail.com), wordt dit meestal onmiddellijk beschikbaar om het als een alias aan een ander Microsoft-account toe te voegen.

 • Als een verbonden e-mailaccount wilt verwijderen, leest u Een verbonden account van Outlook.com verwijderen.

Meer informatie over Aliassen voor uw Microsoft-account beheren.

Uw primaire alias wijzigen

Opmerking:U kunt uw primaire alias niet wijzigen in een e-mailadres dat is gekoppeld aan een werk- of schoolaccount.

 1. Ga naar Aanmelden bij uw Microsoft-account. Meld u aan bij uw Microsoft-account als u hierom wordt gevraagd.

 2. Selecteer onder Accountalias Primair maken naast het e-mailadres dat u wilt gebruiken als de primaire alias.

  Een e-mailalias toevoegen of verwijderen in Outlook.com (1)

U kunt uw identiteit niet verifiëren?

 1. Als u wordt gevraagd uw identiteit te verifiëren, maar u geen toegang hebt tot de verificatie-e-mail, selecteert u Ik heb geen van deze gegevens.

  Een e-mailalias toevoegen of verwijderen in Outlook.com (2)

 2. Voeg vervolgens een telefoonnummer toe en geef aan of u de verificatiecode per sms of telefoon wilt ontvangen.

Zie voor meer informatie.

E-mail verzenden via een andere alias

Meer informatie over verzenden vanaf een ander e-mailadres.

Nog steeds hulp nodig?

Als je ondersteuning wilt krijgen in Outlook.com, klik je hier of selecteer je Helpop de menubalk en voer je je query in. Als de zelfhulp uw probleem niet oplost, schuift u omlaag naar Hebt u nog steeds hulp nodig? en selecteer Ja.

Als je contact met ons wilt opnemen in Outlook.com, moet je je aanmelden. Als u zich niet kunt aanmelden, klikt u hier.

Voor andere hulp bij uw Microsoft-account en -abonnementen gaat u naar deHelp voor account en facturering.

Een e-mailalias toevoegen of verwijderen in Outlook.com (3)

Voeruw probleem hier in voor hulp en probleemoplossing bij andere Microsoft-producten.

Post vragen, volg discussies en deel uw kennis in de Outlook.com-community.

Verwante onderwerpen

Uw andere e-mailaccounts toevoegen aan Outlook.com

Lijsten met contactpersonen maken of bewerken in Outlook.com

Delete contacts or restore contacts in Outlook.com (Contactpersonen verwijderen of herstellen in Outlook.com)

Een e-mailalias toevoegen of verwijderen in Outlook.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6223

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.